Proje Desteği


Gençlik ve Spor Bakanlığının, 08/06/2011 tarihli ve 27958 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, gençlik projeleri yürütmek ve diğer kişiler/kuruluşlar tarafından yürütülen projeleri desteklemekle görevlendirilmiştir.

31/03/2012 tarihli ve 28250 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Destek Programları Yönetmeliği ve Bakanlık Makamının olurlarıyla, sadece üniversitelerin başvurabileceği "2013 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı- Sosyal Dahil Etme Programı" açılmış ve proje teklif süreci başlatılmıştır. Programa son başvuru tarihi 23 Ekim 2013'tür. Her üniversite Programa en fazla iki adet proje sunabilecek olup 23 Ekim günü mesai bitiminden (saat 18:00) sonra sunulan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Üniversiteler, bulundukları ilde ve bölgede kalkınma ve toplumsal yaşama katılımda lokomotif işlevi görmeleri, yetişmiş insan kaynağı ile teknik ve bilimsel donanıma sahip olmaları, proje hazırlama ve uygulama konusunda gerekli tecrübeye ve güçlü bir altyapıya sahip olmaları nedeniyle Sosyal Dahil Programında proje yürütücüsü olarak tercih edilmişlerdir. Program kapsamında sosyal, ekonomik ve fiziksel engeller, sağlık problemleri, coğrafi etmenler ve eğitim ihtiyaçları sebebiyle dezavantajlı durumda olan gençlerin toplum yaşamının her alanına katılımlarının ve uyumlarının arttırılması, gönüllü çalışmaların teşvik edilmesi ve gönüllülük bilincinin geliştirilmesine yönelik projelere destek sağlanacaktır. Program çerçevesinde üniversite öğrencilerinin dezavantajlı gençlere yönelik çalışmalara katılmaları planlanmıştır. Bu sayede üniversite öğrencilerinin duyarlılık ve farkındalıklarının arttırılması, özgüvenlerinin ve yaşadıkları topluma aidiyet duygularının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Üniversitelerin projelerde sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sanayi bölgesi yönetimleriyle işbirliği yapmalarının üniversite-şehir bütünleşmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Program kapsamında özellikle dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaları olan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri teşvik edilmektedir.

Üniversitenizden, ilinizde yaşayan gençlerin sorunlarına yönelik etkili ve özgün proje çalışmaları beklenmektedir. Bu nedenle öncelikle, proje hazırlık çalışmalarını yürütecek, "Sosyal Dahil Etme Programı- Proje Çalışma Grubu"nun kurulması, ardından dezavantajlı gençlerin sorunlarına yönelik (istatistiki ve akademik) çalışmaların incelenmesi ve tespit edilen öncelikli sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütülerek proje tekliflerinin hazırlanması beklenmektedir. Program kapsamında desteklenecek projeler için Bakanlık mali katkısının alt sınırı 10.000 TL üst sınırı ise 600.000 TL olarak belirlenmiş olup herhangi bir eş finansman şartı bulunmamaktadır. Programın kapsam ve koşulları, başvuru yeri ve şekli ile gerekli diğer bilgiler "2013 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı Sosyal Dahil Etme Uygulama Kılavuzu"nda açıklanmıştır.

İlinizde yaşayan dezavantajlı gençlerin sorunlarına yönelik çalışmalar yürütmek ve öğrencilerinizi gönüllü çalışmalara teşvik etmek amacıyla 2013 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı- Sosyal Dahil Etme alt Programına proje tekliflerinizi sunmanız ve dezavantajlı gençlere yönelik çalışmalara kaktı sağlamanız hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Uygulama Kılavuzuna ve Program hakkında ayrıntılı bilgiye

2013 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI 

internet adresi linkinden ''2013 - 2.Çağrı Dönemi" bölümünden erişebilirsiniz.

Bakan A.Ramazan YİĞİT

Genel Müdür