Strateji Geliştirme Dairesi


                      strateji

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ile 5436 sayılı Kanunun 15. maddesi ve 18 Şubat 2006 tarih 26084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın görevleri,

 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 • Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 • Üniversitenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
 • Üniversitenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak
 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
 • Üniversitenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • Üniversitenin İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 • Üniversitenin Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 • Üniversitenin Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,
 • Üniversitenin İlgili mevzuatı çerçevesinde gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Üniversitenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvelleri ile muhasebe kayıtlarının uygunluğunu karşılaştırmak ve taşınır kayıtlarını tutmak
 • Üniversitenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 • Üniversitenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 • Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,
 •  İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

Vizyon ve Misyon

 


 

             misyon&vizyon3
 
VİZYON:  İşinde uzman, yenilikçi ve dinamik kadromuzla, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışanlarına yansıtan, uluslararası standartlarda hizmet vermeyi amaçlayan, evrensel değerlere saygılı bir iletişimi benimseyen ve sürekli gelişmeyi hedefleyen bir başkanlık olmak
MİSYON:  Stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda Üniversitemiz mali hizmetlerinin sunulmasında Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun kullanılması, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması amacıyla etkin bir mali yönetim ve kontrol sisteminin kurulması, yürütülmesi ve geliştirilmesi dairemizin misyonunu oluşturmaktadır.