BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Amasya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültürel Hizmetler şubesinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu Yönerge, Amasya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültürel Hizmetler Şubesi çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

Madde 3-Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı ve 47 inci maddelerine göre hazırlanan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Uygulama Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Madde 4- Kültürel Hizmetler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

Öğrenci ve Kulüp Etkinlikleri:

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na Bağlı Kulüplere Yönelik Uygulamalar

4.1 Yapılacak faaliyetler için kulüp yönetim kurulu kararı alır.

4.2 Akademik danışman ile topluluk başkanının imzasıyla ve ekinde faaliyeti anlatan raporun (ihtiyaçların açıkça belirtildiği) bulunduğu dilekçeler etkinlikten en az 20 gün önce Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültürel Hizmetler evrak birimine verilir.

4.3 Kulüplerin teknik ve turistik gezi faaliyetleri ile ilgili araç taleplerinde katılımcı öğrencilerle birlikte faaliyete katılacak akademik personelin isminin de bulunduğu listenin ekli olduğu istek yazıları, faaliyetten 20 gün önce Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültürel Hizmetlere resmi yazıyla iletilmelidir.

4.4 Etkinlik talebi Rektörlük onayına sunulur.

4.5 Rektörlük onayı çıkan faaliyet ihtiyaçları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) kapsamında karşılanır. İhtiyacın karşılanması amacıyla satın alınacak mal ve hizmetler eğer doğrudan temin (22/d) ve pazarlık ihalesi kapsamında ise Amasya Üniversitesi İhale Bilgi Sistemi İnternet Sayfasından ilanının yapılmasını sağlanır ve takip edilir. Eğer açık ihale ise ihale sürecinin düzgün ve sağlıklı işlemesini sağlar.

4.6 Alınacak mal ve hizmet için gerekli teknik şartnamenin hazırlanması için personel görevlendirir ve yapılan teknik şartnameye olur verir.

Madde 5- Bahar Şenlikleri

5.1 Akademik takvim göz önüne alınarak yıl sonunda yapılması planlanan bahar şenliği programı için öğrenci kulüpleri ile program içeriğine dair toplantı yapılır.

5.2 Öğrencilerin istekleri göz önünde bulundurularak program içeriği ve konserlerin bütçe planlaması yapılır.

5.3 Rektörlük onayı çıkan şenlik programı ihtiyaçları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) kapsamında karşılanır. İhtiyacın karşılanması amacıyla satın alınacak mal ve hizmetler eğer doğrudan temin (22/d) ve pazarlık ihalesi kapsamında ise Amasya Üniversitesi İhale Bilgi Sistemi İnternet sayfasından ilanının yapılmasını sağlanır ve takip edilir. Eğer açık ihale ise ihale sürecinin düzgün ve sağlıklı işlemesi sağlanır.

5.4 Hazırlanan program Rektörlük oluruna sunulur.

Madde 6- Kültürel Hizmetlerden sorumlu Şube Müdürünün Görev ve Sorumlulukları şunlardır:

6.1-Bu yönergede belirtilen hizmetlerin zamanında, verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

6.2 Hizmetlerim aksamaması için gerekli planlama ve düzenlemeleri yapmak, müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,

6.3 Kulüplerin yönergeye göre düzenli çalışmasını sağlamak

6.4 Eğitim ve öğretim yılı başında faaliyet planı, sonunda ise faaliyet raporu hazırlamak ve Başkanlığın onayına sunmak,

6.5 Müdür, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına karşı sorumlu olup, Başkanlık Makamınca, mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer bütün görevleri yapmakla yükümlüdür

6.6 Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl eğitim ve öğretim yılı başında çalışma programı hazırlamak, Başkanlığın onayına sunmak,

6.7 Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak, personelle belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

6.8 Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük planlar hazırlayarak, hedefler göstermek,

Madde 7- İdari Personelin görev ve sorumlulukları şunlardır:

7.1 Üstlerinin yaptığı görev bölümüyle kendilerine yöneltilen işleri konuya uygun olarak tam ve zamanında yapmak,

7.2 Amasya Üniversitesi öğrenci kulüpleri kuruluş ve işleyiş yönergesine uygun olup olmadığı konusunda görüş bildirerek, kulübün kurulma işlemleri için resmi yazışmalar yapmak,

7.3 Kulüplerin eğitim ve öğretim yılı başında faaliyet planlarını istemek,

7.4 Kulüplerin işleyiş sürecinde denetimlerini yapmak,

7.5 Kulüplerin her eğitim ve öğretim yılı sonunda yaptıkları faaliyetleri denetlemek ve raporlar halinde istemek,

7.6 Öğrenci kulüplerinin resmi evraklarını arşivlemek,

7.7 Öğrenci kulüplerinin web sayfalarını hazırlamak ve takip etmek,

7.8 Resmi internet şifresini yasal çerçevede kullanmak,

7.9 Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını hazırlamak ve takip etmek,

7.10 İdari Personel, Müdüre karşı sorumlu olup, Müdürlük Makamınca mevzuat hükümlerine göre verilen diğer bütün görevleri yapmakla yükümlüdür.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bütçe

Madde 8-Öğrenci kulüplerinin Başkanlığa sunmuş olduğu faaliyet projelerine ilişkin harcamalar, harcama tutarı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince bütçeden kültür hizmetlerine ayrılan pay değerlendirmesi yapılarak, Rektörlük oluru ile onaylanır ve proje çalışmaları başlatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 9-Bu Yönerge, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerlidir.

Madde 10-Bu Yönerge Amasya Üniversitesi Senatosu'nun kabulü ile yürürlüğe girer.

Madde 11-Bu Yönerge hükümleri, Amasya Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.