6569 Sayılı Af Kanunu


26 Kasım 2014 tarih 29187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6569 sayılı kanunun geçici 68. maddesi kapsamında, Üniversitemizden 26 Kasım 2014 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrenciler, 26 Nisan 2015 tarihine kadar başvurmaları halinde geçici 58. maddede yer alan esaslara göre öğrenciliğe kabulleri gerçekleştirilecektir. 

GEÇİCİ 68. MADDE-"Yükseköğretim kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğü girdiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları halinde, geçici 58. maddede yer alan esaslara göre, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders var ise takip eden eğitim-ökğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler. " hükmü gereğince ilgili öğreciler bağlı bulundukları akademik birimlere doğrudan en son 26 Nisan 2015 tarihine kadar başvuru yapabilirler.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 6569 Sayılı Kanunun Uygulama Esasları için tıklayınız.

Başvuru dilekçesi için tıklayınız.