Satınalma Servisi


Şube Müdürü

M. Turhan LADİKLİ

Tel: 0 (358) 260 00 53 dahili 5188

Bilgisayar İşletmeni Mete EGRİ Tel: 0 (358) 260 00 53 dahili 5189
Bilgisayar İşletmeni Mustafa MAVUŞ Tel: 0 (358) 260 00 53 dahili 5182
 

GÖREV AMACI

Tüm idari işlemler ile ödeme faaliyetleri, mali iş ve işlemlerin yasal düzenlemeler ve belirlenen standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

 

 İLGİLİ MEVZUAT

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 4734 Kamu İhale kanunu

 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiraya verme

 

GÖREVLER

-Makine teçhizatı ilgili bakım onarım giderlerini karşılamak,

-Gayrı menkul ve menkul hak alımı ilgili işlemleri yürütmek,

-Bütçe ve plan işlemlerinin sekretaryasını yürütmek,

-2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiralama işlemlerini yürütmek,

-Tüketime yönelik mal, malzeme ve hizmet alımı yapmak,

-Araçlar, her türlü bakım, yıllık mali zorunluluk,  sigorta işlemlerini yapmak,

-Avans ve kredi işlemlerini yapmak,

-İŞKUR Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında iş ve işlemlerini yürütmek,

-657 Sayılı Devlet Memurları kanununu 211. maddesi gereğince Üniversitenin rektörlük ve İdari birimlerinde görev yapmakta olan personelin giyecek yardımı işlemlerini yürütmek,

-Bütçe uygulama doğrultusunda serbest bırakma oranlarına ve ilkelere uygun takibini yapmak ve hazırlanan, evrakların tahakkuk işlemlerini tamamladıktan sonra Muhasebe Birimine göndermek

-Son kullanıcıların ilgili istek ve şikâyetlerini geri bildirimler yoluyla alabilecek ve geri bilgilendirilmelerini sağlayacak gerekli iletişim yöntem ve mekanizmalarını kurmak/ geliştirmek, açık tutmak ve sürekli çalıştırmak. 

-Son kullanıcılardan alınan geri bildirimleri değerlendirecek, çözüm üretecek, düzeltici ve önleyici faaliyetleri Şube Müdürlüğüne bildirmek. 

-Şube Müdürlüğü'ndeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak.

-Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak  üst yönetime bilgilendirme, görüş ve  önerilerde bulunmak.

-Kalite politikasının ve kalite hedeflerine uygun şekilde iş ve işlem yapmak.

-Başkanlığımızın yıllık bütçe çalışmalarını yapmak.

-Başkanlığımıza bağlı birimlerin yıl içinde yapacağı harcamalarla ilgili ödenek dağılım ve takibinin yapılması.