Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Duyurusu


Yükseköğretim  Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 inci maddesi uyarınca, Üniversitemizin çeşitli birimlerinde ilan edilen kadrolar için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yaptırılması talebimiz,  Merkezi Sınav Kurulunun 20.04.2015 tarih, 1 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, merkezi yazılı sınav son başvuru süresi 01.06.2015 olarak belirlenmiştir.

İlgili Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince

                 Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi, sayısı, son başvuru tarihi, başvuracak personelde aranan nitelikler, sınavlara ilişkin konu başlıkları ve yazılı sınava ilişkin diğer hususlar Üniversitemiz web sitesinde yayınlanmıştır.

İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

 Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

 İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ve aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamazlar.

Yazılı sınavlara ilişkin başvurular, ilgili personelin görev yaptığı kurumun Personel Daire Başkanlığına diploma fotokopileri ile  kapalı zarf içerisinde bir dilekçe ile yapılır

 Başvurular, başvuru süresinin sona ermesine müteakip Sınav Kurulu tarafından açılarak incelenir, sonuçlar Üniversitemiz sitesinde ilan edilir.

Söz konusu aday listesine ilişkin olarak ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulunca değerlendirilerek 10  iş günü içinde karara bağlanır.

Kesinleşen aday listeleri, 5 iş günü içinde YÖK'e gönderilir

Yazılı sınavda yüz üzerinden en az  70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılırlar. 

Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

Not: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan görüş doğrultusunda, ilgili yönetmeliğin 11.maddesinin 2. Fıkrası gereğince başvuru dilekçesi güncellenmiş, '' Birimi '' ve '' Derecesi'' ifadeleri kaldırılmıştır. Değişiklikten önce yapılan başvurularda '' Birimi '' ve '' Derecesi'' alanları dikkate alınmayacaktır. Yeniden başvuru yapılmasına gerek yoktur.

Ayrıca yapılan müracaatlarda 657 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince atanacağı kadronun derecesi Kazanılmış Hak Aylığının 3 üst derecesinden fazla olmaması gerekmektedir.

 

 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği İçin Tıklayınız.

Görevde yükselme ve /veya Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı Konu Başlıkları için Tıklayınız.

Unvan Değişikliği Kadro ve Nitelikleriçin Tıklayınız.

Görevde Yükselme  Kadro ve Nitelikleriçin Tıklayınız.

Dilekçe örneği için Tıklayınız.