Görev Değişimi ve Atama


Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÜSEM)

Resmi Gazetenin 29.09.2011 tarih 28069 yönetmeliğine göre üniversitemize bağlı olarak kurulan Amasya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü değişti. Osmanlıca, İşaret Dili, Emlakçılık, Pratik İngilizce, Diksiyon, İletişim gibi kurs ve etkinlikleri hayata geçiren; aynı zamanda bazı kurum ve kuruluşların görevde yükselme sınavlarını başarılı bir şekilde yürüterek önemli katkı sağlayan AÜSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Resul Çekin görev süresinin bitmesiyle birlikte bu görevi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Recep Orhan Özel'e devretti.

orhan hoca

AÜSEM'in amaçları şunlardır:

a) Üniversitede önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında gerçekleştirilen bilimsel ve teknolojik gelişmelerden küçük, orta ve büyük sanayi, ticaret, hizmet, tarım ve benzeri işletmeler, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşlarının yararlanmalarını, üretim ve verimliliklerini arttırmalarını, sürekli eğitim programları, seminerler ve kurslar yoluyla sağlamak,

b) Üniversitenin, diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim ile mesleki eğitim taleplerini karşılamak amacıyla eğitim programları, kurslar, seminerler düzenlemek,

c) Yurt içinde ve yurt dışında Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmak,

ç) Yeni bilimsel ve teknolojik bilgi ve gelişmeleri takip ederek; bunları talep eden kişi, işletme, kurum ve kuruluşlara aktarmak,

d) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ortaya çıkan sorunlara çözümler üretmek için gerekli faaliyetleri planlamak, düzenlemek ve yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Tarım, ticaret, hizmet ve sanayi gibi sektörlerdeki işletmelere ve talep eden diğer kişi, kurum ve kuruluşlara, sürekli eğitim programlarından oluşan mesleki ve teknik eğitim yoluyla yeni bilgi ve teknolojileri sunmak; mesleki, bilimsel bilgi, beceri ve teknoloji düzeyini yükseltmek, üretkenliği ve verimliliği arttırmak için sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve danışmanlık hizmeti vermek,

b) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere; meslek içi eğitim, yeni teknoloji-bilgi yoğun mesleki eğitim ve gelişim kursları, konferanslar, seminerler, kurs ve sertifika programları düzenlemek, faaliyetlerini planlamak,

c) Sürekli eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak araştırma, inceleme, proje yapmak veya yaptırmak, ilgili birimin yöneticisi ile koordineli olmak koşuluyla Üniversitenin laboratuar, kütüphane, dershane ve benzeri eğitim imkânlarından yararlanmak,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Üniversitelerde önlisans, lisans, lisansüstü düzeyinde, sürekli eğitim ile ilgili ders, konferans ve seminerler verilmesini, sempozyum, kongreler ve teknik geziler düzenlenmesini desteklemek ve katkıda bulunmak; akademik ve idari personelin, öğrencilerin sürekli eğitimle ilgili konulara yönelmesini, projeler hazırlamasını özendirmek ve gerekli desteği sağlamak,

e) Amaçları doğrultusunda yayın yapmak veya yaptırmak, Üniversitenin kütüphane kaynaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak,

f) Merkezin amacına uygun olarak; teknoloji transferi ve geliştirme, teknik sorunların çözümü, verimliliğin artırılması, laboratuar test ve deneylerinin yapılması konularında koordinatörlük görevini yerine getirmek, öğretim elemanları, sanayiciler ve sanayinin bilimsel ve teknik sorunları ile ilgili gerekli bilgileri toplamak, özel sektör kuruluşları tarafından Yönetim Kurulunun görev alanına giren konularda yapılmış işbirliği tekliflerini değerlendirmek ve bu işbirliği tekliflerini de Yönetim Kurulu kanalıyla Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, bölgenin kaynak envanterini hazırlamak ve bu envantere göre projeler önermek veya projeler hazırlanmasına katkıda bulunmak,

g) Kamu kurum ya da kuruluşlarından gelebilecek talepler doğrultusunda yetki belgeli eğitimler düzenlemek,

ğ) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üniversitemize bağlı olarak 2014 yılında faaliyete geçirilen Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Yıldırım atandı.

Dünyadaki bilimsel gelişme ve değişimleri, milli kalkınma hedeflerini dikkate alarak, temel ve uygulamalı bilimler ile teknolojik alandaki sorunları ortaya koymak, analiz etmek ve çözüm üretmek üzere araştırmalar yapmak, araştırma, geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek, bilimsel çalışmalarında araştırmacılara yenilikçi, verimli ve işbirliğine dayanan laboratuvar imkânı sağlamak, bu çalışmaları nitelik ve nicelik yönünden artırmak amacıyla kurulan Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi  üniversitemizin diğer birimleri, ulusal ve uluslararası ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürüyor.

tuba yıldırım

Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi geçtiğimiz akademik yıl Vali Çomaktekin'in de katıldığı bir törenle hizmete açılmıştı

Hedef: Üniversite- Kamu-Sanayi İşbirliğini Oluşturmak

Deneyimli ve uzman personeli, donanımlı ve nitelikli laboratuvar olanakları ile araştırıcıların verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarını destekleyerek üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak misyonuyla yola çıkan Merkezi Araştırma Laboratuvarı, üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları analiz ihtiyaçlarını doğruluk ve dürüstlük ilkelerine bağlı kalarak hızla gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Üniversite, sanayi ve kamu işbirliğini oluşturmak ve güçlendirmek amacıyla TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Amasya Üniversitesi BAP ve Avrupa Birliği gibi projeler oluşturularak ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretmeyi amaçlayan Merkezi Labaratuvar; ilimizin ve bölgenin AR-GE ihtiyacını karşılamayı, özel sektör ve kamuya danışmanlık yapmayı, bölge potansiyelini ortaya çıkararak il, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir merkez olmayı kendine misyon edinmiştir.

Amacımız Bilimde Dünya Standartlarını Yakalamak

Merkezimiz deneyimli personelimizin bilgi ve tecrübeleri ile ileri teknolojiyi birleştirerek, bilimde daima yenilenmeyi ve gelişmeyi hedeflemektedir.  Bilimde dünya standartlarını yakalayabilmek için personelinin sürekli eğitimini ve bilgi birikimini sağlamayı, kullanılan cihazlar ve teknikler ile ilgili teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip ederek hizmete sunma anlayışını benimsemiştir. Ülkemizde ve dünyada multidisipliner çalışmalara destek olarak uluslararası projelere ortak olabilme ve yürütebilme yeteneğini arttırmayı, araştırmalara destek olmayı,  bilimsel ve etik kurallara bağlı kalarak hizmet kalitesini en üst seviyede tutmayı amaçlamaktadır. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Resmi Gazetenin 17 Ağustos 2014 tarihli 29091 sayılı yönetmeliğine göre üniversitemize  bağlı olarak kurulan Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin Hakverdioğlu atandı.

hakverdi

Üniversitemizin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak, Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar, Akdeniz Havzası ve Kuzey Afrika ülkeleri ile işbirliği içerisinde sosyal, kültürel, stratejik alanlarda ve bilimsel konularda uluslararası ilişkileri geliştirmek, öğrenciler ve akademik personelin entelektüel, kültürel, kişisel deneyimlerini zenginleştirmek ve geliştirmek amacıyla kurulan Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları ise şöyle:

a) Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar, Akdeniz Havzası ve Kuzey Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin dünü, bugünü ve yarınını bilimsel olarak incelemek, tarihten gelen ortak değerlerimizi ortaya çıkarmak.

b) Ortak geçmişi olan ülkelerin ortak bir geleceğe de sahip olacağı tezinden hareketle söz konusu bölgelerde yaşayan ortak kültüre sahip insanların dil, kültür, tarih ve gelenekleri ile ilgili ihtiyaçlarını tespit edip bu ihtiyaçların tatmini için çalışmak.

c) Ülkeler arasındaki muhtelif bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunmak ve çözüm önerileri oluşturmak.

ç) Etnik, dinî, kültürel gruplar arasında, anlayış ve barış yanlısı bir yaklaşımla entelektüel ve ahlakî dayanışmayı ilerletmek için çaba harcamak.

d) Zararlı düşüncelerden korunmak için milli politikalarımız doğrultusunda çalışmalar yapmak.

e) Ülkelerdeki kültürel çeşitliliği desteklemek, kültürler arası anlayış ve uyumun geliştirilmesi ve karşılıklı olarak zenginleştirilmesine katkı sağlamak.

f) Kültürel yapılar hakkında ihtiyaç duyulan doğru bilgiyi üretmek ve bilgi yığınları içinden ihtiyaç duyulduğu şekliyle öz ve anlaşılır olanları seçip analiz etmek.

g) Ortak sorunların çözümünde, alternatif öneri ve tavsiyeler yaparak, sürdürülebilir insanî gelişim, adalet ve demokratik prensiplerin yaygınlaşmasına yönelik bilimsel çözümler üretmek.

ğ) Ülkeler arasındaki dostane, yakın ve yapıcı ilişkilerin güçlendirilmesi, yaşanan coğrafyanın bir işbirliği, istikrar ve barış bölgesine dönüştürülmesine katkı sağlamak.

h) Uluslararası platformlarda ve dünya jeopolitiğinde ortak hareket ederek bu coğrafyadaki ülkelerin etkinliğinin artırılmasına yönelik projeler üretmek.

I) Üniversitelerin daha yakın bir diyalog içinde bulunmalarını sağlamak, ortak paydada buluşarak güç birliği içerisinde üretilen projelerle daha etkin sonuçlar alınmasını sağlamak.

i) Karşılıklı ilişkiler çerçevesinde üniversitelerde program yürüten Merkez temsilcilerinin daha yetkin bir eşgüdüm yürütmelerini gerçekleştirmek.

j) Ortak derece programları çerçevesinde sosyal bilimler alanında lisans ve lisansüstü eğitim programlarında öğrenci ve öğretim üyelerinin mübadelesine önayak olmak.

k) Merkezin görev alanına giren konularda Türkçe ve bölge dillerinde kitap ve periyodik yayınlar yapmak ve bu tür yayınları desteklemek.

l) Bilgi toplama ve yayma, bilgi bankaları, kütüphane ve arşiv araştırma alanları, döküm gibi bilimsel destek hizmetleri sağlamak, bölge ülkeleriyle bu konuda işbirliği yapmak.

m) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası olmak üzere kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer, söyleşi, kurs, sergi, anma günleri gibi bilimsel toplantı ve faaliyet düzenlemek.

n) Akademik alanda stratejik ortaklıklar kurulması için proje imkânlarını saptamak.

o) Kamu ve özel kuruluşların ihtiyacı olan projelerin tespit edilmesine yardımcı olmak.

ö) Yurt içi ve yurt dışındaki diğer düşünce kuruluşları ile işbirliği yaparak, üniversitelerin bilgi ve tecrübelerinin paylaşımına katkıda bulunmak.

p) Somut işbirliği alanları belirleyerek, kısa ve orta vadede uygulanabilir yeni alanların ortaya çıkarılmasına önayak olmak.


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)

2012 yılında kurulan ve çok kısa bir süre içinde önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarında ve ortak derslerin yürütülmesinde hızlı bir gelişme gösteren Uzaktan Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezinde görev değişimi yaşandı. Kurulduğundan beri UZEM müdürlüğünü başarıyla yürüten Doç. Dr. Recep Çakır bu görevi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz Ünal'a devretti.

uzem1

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Resmi Gazetenin 4 Ağustos 2013 tarihli 28728 sayılı yönetmeliğine göre üniversitemize bağlı olarak kurulan Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serpil Pekdoğan atandı.

Bölgemizin okul öncesi eğitim çağı çocuklarının eğitim sorunlarının tespiti ile sorunların giderilmesine yönelik yeni projeler üretmek ve bu suretle eğitim kalitesini arttırmak, okul öncesi eğitim, aile-çocuk iletişimi, çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarında bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak üzere kurulan Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi; İdari Birimler binası (Rektörlük) yanında halen yapımına devam edilen ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılında hizmete girecek olan uygulama anaokulunda bu alanda öğrenim gören öğrencilerimize ve öğretim elemanlarına uygulama, araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlayacak.

anaokulu123

Merkezimizin diğer faaliyetleri arasında uygulama anaokulunda eğitim görecek çocukları ilköğretime hazırlamak, eğitim ve sağlık bilimleri gereklerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve ruhsal açılardan gelişimlerini, yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmak, Türkçelerini geliştirmek, problem çözme, düşünme ve karar verme becerilerini desteklemek ve bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak; eğitimin sürekliliği ve okul öncesi eğitim çağındaki çocukların tüm alanlardaki gelişimlerini desteklemek amacıyla ailelerinin çocuklarıyla iletişimlerinin arttırılmasına ve aile ve çocuk bakımını üstlenen bireylere yönelik eğitim programları ve kurslar düzenlemek; faaliyet konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek; okul öncesi ve ilgili alan öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin artırılması konusunda resmi ve özel kuruluşların ihtiyaç duydukları hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim desteğini sunmak; faaliyet alanına giren konularda yayınlar yapmak, konferans, kongre, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek de bulunuyor.

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü