Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı İlanı


T.C.
Amasya Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı İlanı

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne "12.12.2006 tarih 26374 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 02.06.2007 tarihinde yayımlanan Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" çerçevesinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen Lisansüstü Programlarına öğrenci alınacaktır.

 

Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2012-2013 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

Program

Anabilim Dalı

ALES Taban Puanı ve Türü

ÜDS-KPDS Puanı

Kontenjan

Açıklama/Müracaat Şartı

Yüksek Lisans

İlköğretim Matematik Eğitimi

55/Sayısal

-

5

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programından Mezun Olmak.

Yüksek Lisans

Biyoloji

55/Sayısal

-

11

Biyoloji veya Biyoloji Öğretmenliği Lisans Mezunu olmak

Yüksek Lisans

Fizik

55/Sayısal

-

10+2*

Fizik veya Fizik Öğretmenliği  Lisans Mezunu adaylar ile, (*) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik veya Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu adaylar başvurabilir.

Yüksek Lisans

Matematik

55/Sayısal

-

7

Matematik veya Matematik Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak.

Doktora

Fen Bilgisi Eğitimi

55/Sayısal

55

2

Fen Bilgisi Eğitiminde Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

Yüksek Lisans Programı Başvuru Şartları ve Değerlendirme

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; lisans diplomasına ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES'e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlardan en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puan almış olmalıdır. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ilgili ALES puan değerinin %60'ı, lisans not ortalamasının (100'lük sisteme göre) %20'si, yazılı sınav notunun %20'si alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir.

 

Yüksek Lisans Programına Başvuruda İstenecek Belgeler

1.Lisans diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (Başvuru sırasında belgelerin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir). Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için diploma ya da mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur,

2.100'lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş Lisans not dökümü (transkript) belgesinin üniversiteleri tarafından onaylanmış ya da noter tasdikli sureti,

3.ALES Sonuç Belgesi aslı veya aslının ibraz edilmesi koşuluyla fotokopisi (ALES'in geçerlilik süresi üç (3) yıldır),

4.Aslının ibraz edilmesi koşuluyla Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5.Başvuru Formu ("www.amasya.edu.tr" adresinden alınacaktır)

6.Herhangi bir yerde çalışıyor ise, kurumundan alacakları lisansüstü eğitim yapmasında sakınca görülmediğine ilişkin belge,

7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi aslı veya aslının ibraz edilmesi koşuluyla fotokopisi,

8.Yukarıda istenilen belgelerden her hangi birinin eksik olması halinde kesinlikle başvuru alınmaz.

 

 Başvurular, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve eksik evraklı başvurular dikkate alınmayacaktır.

 Kesin kayıt sırasında başvuruda istenen belgelerin asılları veya tasdikli suretleri istenecektir.

 

Doktora Programı Başvuru Koşulları veDeğerlendirme Esasları

1- Doktora için başvuran adayların ÜDS-KPDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puanı almaları gerekmektedir,

2- Doktora Programı giriş puanı değerlendirmesinde ilgili ALES puanının sayısal değerinin %60'ı, lisans not ortalamasının (100'lük sisteme göre) %10'u, yüksek lisans not ortalamasının (100'lük sisteme göre) %10'u, yazılı sınav notunun %20'si alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir.

Doktora Programına Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1.Başvuru Formu ("www.amasya.edu.tr" adresinden alınacaktır) doldurularak çıktısı alınacaktır. Kayıt işleminin tamamlanabilmesi için başvuru formunun fotoğraf yapıştırıldıktan sonra aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikteenstitüye bizzatveyanoterden vekaletyoluyla bir başkası tarafından da teslim edilebilir.

2. Yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,

3.Yüksek lisans tez özeti,

4.Yüksek lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100'lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgenin (transkript) fotokopisi,

5.ALES sonuç belgesinin fotokopisi,

6.ÜDS, KPDS veya dengi bir sınavdan Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği

7.Herhangi bir yerde çalışıyor ise, kurumundan alacakları lisansüstü eğitim yapmasında sakınca görülmediğine ilişkin belge,

8.Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi aslı veya aslının ibraz edilmesi koşuluyla fotokopisi,

9.Yukarıda istenilen belgelerden her hangi birinin eksik olması halinde kesinlikle başvuru alınmaz.

 

 Kesin kayıt sırasında başvuruda istenen belgelerin asılları veya tasdikli suretleri istenecektir.

Lisansüstü Programlara Başvuru Tarihleri ve Sınavları

Tarih

Açıklama

07.01.2013-21.01.2013

Başvuruların Kabulü

22.01.2013

Yazılı Sınava Alınacak Adayların İlanı

24.01.2013

Yazılı Sınav-Saat 13:00

25.01.2013

Sonuçların Açıklanması

28-29.01.2013

Kayıt Tarihleri

31.01.2013-01.02.2013

Kayıt Yaptırmayan Adayların Yerine Yedeklerin Kayıt Yaptırma Tarihleri

11.02.2013

Öğrenimin Başlama Tarihi 

 

 

İletişim: Enstitü Sekreteri Ömer  KURUÇAY

Amasya Üniversitesi, Rektörlük Binası

Fen Bilimleri Enstitüsü, 05100 AMASYA

Tel: (0358) 260 00 47 / 2137-2141

Fax: (0358) 260 00 48

 

Doktora Başvuru Formu İçin Tıklayınız

Yüksek Lisans Başvuru Formu İçin Tıklayınız