Amasya Üniversitesi Rehber


Ad Soyad : Meltem Akın Kösterelioğlu
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Eğitim Bilimleri
Ünvanı : Yrd. Doç. Dr.
E-Posta : mkostereli@hotmail.com
Dahili : 3364
Oda No :

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı : Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU

Doğum Yeri: Ayancık/SİNOP

Doğum Tarihi : 02.09.1979

Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm / Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği

Ondokuz Mayıs üniversitesi

1998-2002

Yüksek Lisans

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Abant İzzet Baysal üniversitesi

2005-2007

Doktora

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Abant İzzet Baysal üniversitesi

2007-2011

 

Doktora: Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı (2007-2011)

“İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitesi İle İşe Yabancılaşması Arasındaki İlişki”

 

Yüksek Lisans: Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı (2005-2007)

“Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerileri Ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki”

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Amasya Eğitim Fakültesi. İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı (1998-2002).

Görevler

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2002- 2005

Araştırma Görevlisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2005-2011

Araştırma Görevlisi Doktor

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2011….

 

 

 

ESERLER

A. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Karaer, Hatice, Kösterelioğlu Akın Meltem. “Amasya Ve Sinop İllerinde Çalışan Okulöncesi Öğretmenlerin Fen Kavramlarının Öğretilmesinde Kullandıkları Yöntemlerin Belirlenmesi” Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 447-454

A2. Kaplan Sevilay, Kösterelioğlu Akın Meltem, Kösterelioğlu İlker. (2007). “Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Araç ve Yaklaşımlarına İlişkin Yeterlik Algıları” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:7 Sayı:1 Yıl:7 Haziran. ss:117-127

 

A3. Kösterelioğlu İlker, Kösterelioğlu Akın Meltem, Kaplan Sevilay. (2008). “Kamu Personeli Seçme Sınavı Puanları İle Lisans Diploma Notu Arasındaki İlişkilerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:8  Sayı:1 Yıl:8 Haziran. ss: 151-160

 

A4. Kösterelioğlu İlker, Kösterelioğlu Akın Meltem. (2008). “Okul Temelli Mesleki Gelişim Çalışmalarının Okullarda Örgüt Kültürü Oluşturmaya Katkısı” Sakarya Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Dergisi. Vol:10 Sayı:2 Ss:243-255

 

A5. Kösterelioğlu İlker, Kösterelioğlu Akın Meltem (2008). “Stajyer Öğretmenlerin Mesleki Yeterliklerini Kazanma Düzeylerine İlişkin Algıları.” Sakarya Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Dergisi. Vol:10 Sayı:2. Ss.257-275

 

A6. Kösterelioğlu Akın Meltem ve Argon, Türkan( 2010). “Okul Yöneticilerinin iletişim Sürecindeki Etkililiğine İlişkin Öğretmen Algıları” Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 11,Sayı 1,Nisan 2010,Sayfa 1-17

 

A7. Argon, Türkan ve Kösterelioğlu Akın Meltem 2010).  Öğretmenlik Mesleği Ve Okul Deneyimi Dersleri. Milli Eğitim Dergisi. Yıl:39 Sayı:186 Bahar 2010.ss:265-277

 

A8. Argon, Türkan ve Kösterelioğlu Akın Meltem(2009)“Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşam Kalitesi Ve  Fakülte Kültürüne İlişkin Algıları Arasındaki İlişki” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. C.8 S.30 (043-061) ISSN:1304-0278 Autumn-2009 V.8 N.30

 

A9. Kösterelioğlu Akın Meltem (2009) “Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi İletişim Becerilerinin Öğrenci Algıları Açısından Değerlendirilmesi” Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl:9 Sayı:19 ss.124-134.

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

B1. Argon, Türkan, Kösterelioğlu Akın Meltem (2008). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Üniversite Yaşam Kalitesine İlişkin Görüşleri. 10. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu. 23-25 Ekim. Poster Bildiri

 

B2. Argon, Türkan, Kösterelioğlu Akın Meltem (2008). Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Ve Okul Deneyimi Dersleri. 10. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu. 23-25 Ekim. Sözlü Bildiri

 

B3. Yiğit,Özlem, Kösterelioğlu Akın Meltem,Sezer,Türker, Kösterelioğlu İlker (2009). “Erasmus Experıences Of Exchange Students.” Educatıonal Research Assocıatıon Turkey  Fırst Internatıonal Congress Of Educatıonal Research . Çanakkale Üniversitesi. 1-3 Mayıs. Sözlü Bildiri.

B4. Argon, Türkan, Kösterelioğlu Akın Meltem (2009). “Investıgatıng The Academıc Communıcatıon Levels Of Academıcıans Through Dıfferent Varıables”. Educatıonal Research Assocıatıon Turkey  Fırst Internatıonal Congress Of Educatıonal Research.  Çanakkale Üniversitesi. 1-3 Mayıs. Sözlü Bildiri.

B5. Yiğit,Özlem, Kösterelioğlu Akın Meltem,Sezer,Türker, Kösterelioğlu İlker (2009). “Pre-service Teachers awarness level about their intelligence domain” 1.Uluslararası Yaşayan Kuramcılar Konferansı: Howard Gardner. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.23-24.Mayıs. Poster Bildiri.

B6. Yiğit,Özlem, Kösterelioğlu Akın Meltem,Sezer,Türker (2009). “Europe And European Union Image Of Erasmus Students” I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi,Vatandaşlık Ve Vatandaşlık Eğitimi  Sempozyumu. Uşak Üniversitesi. 28-30 Mayıs. Sözlü Bildiri

 

B7. Yiğit,Özlem, Kösterelioğlu İlker, Kösterelioğlu Akın Meltem (2010). “Pre-Service Teachers Views towards Globalization and Its’ Effects on Education” 4th  International Conference "Education Facing Contemporary World Issues", Piteşti, Romania, 2010, October, 8th – 9th Procedia – Edu -World 2010

B8. Çetinkanat, A. Canan, Kösterelioğlu Akın Meltem (2010). “Metaphors That The Teacher Candidates  Developed Regarding The Concept of Science” 4th  International Conference "Education Facing Contemporary World Issues", Piteşti, Romania, 2010, October, 8th – 9th Procedia – Edu -World 2010

B9. Çetinkanat,C, Argon,T., Nartgün,Ş., Kösterelioğlu Akın Meltem.. (2011).  “Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Eğilimleri Ve  Yaşam Doyumları” III.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresinde Sunulmuş Bildiri. 4-7 Mayıs 2011. Girne/KKTC

 

 

 

 

 

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C1. Akçadağ, Tuncay. Kösterelioğlu Akın Meltem. (2005) “Müdür Ve Müdür Yardımcılarının Bilgisayar Kullanmada Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”(Sinop ili örneği). XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.

C2. Kösterelioğlu İlker, Kösterelioğlu Akın Meltem, KAPLAN Sevilay. (2007). “Kamu Personeli Seçme Sınavı Puanları İle Lisans Diploma Notu Arasındaki İlişkilerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi” 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim  Fakültesi, Tokat/ Türkiye. Sözlü bildiri.

 

C3. Kösterelioğlu Akın Meltem, Kösterelioğlu İlker, (2008) “Performans Yönetim Süreci İçinde Öğretmenlerin Performans Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri” Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği Kongresi. Sözlü bildiri.

 

C4. Argon, Türkan, Kösterelioğlu Akın Meltem (2008). Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılıkları; Üniversitede Amprik Bir Araştırma. 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 2008 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Sözlü Bildiri.

 

C5. Argon, Türkan, Kösterelioğlu Akın Meltem (2008). Aibü Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Fakülte Kültürüne  İlişkin Algıları. 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 2008 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Sözlü Bildiri.

 

C6. Nartgün,Ş.,Argon,T.,Çetinkanat,C. Kösterelioğlu Akın Meltem.. (2011).  “Lisansüstü Eğitim Sürecinde Öğrencilerinin Karşılaştığı Sorunlar”  6.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresinde Sunulmuş Bildiri. 16-17 Nisan 2011. KKTC

 

C7. Kösterelioğlu,M., Nartgün,Ş.,Argon,T., (2011).  “Üniversite Çalışanlarının Yöneticilerde Cinsiyet Tercihi”  6.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresinde   Sunulmuş Bildiri. 16-17 Nisan 2011. KKTC

 

Diğer Yayınlar:

Meltem Akın Kösterelioğlu (2009). Okul yönetiminde Kolaylaştırıcı Liderlik. İlköğretmen Dergisi. Sayı : 25 Cilt: Tarih:01.01.2009 Sayfa(Bş.-Bt.):52-55 

 

 

Katıldığı Seminerler

“Stres Yönetimi”. Elginkan Vakfı. Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi/BOLU. 19.11.2011