Genel Bilgiler


Tanıtım

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir.

2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ ile kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor. Program; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsıyor. Erasmus+ Programı'na bu adın verilmesindeki ana sebep, , kamuoyunda daha fazla tanınan, yurtdışında eğitim ve Avrupa işbirliği ile güçlü bir şekilde özdeşleştirilen önceki Erasmus programının bilinirliğinden faydalanmaktır.  Erasmus markasının adı, yeni programa bu sebeple verilmiştir. Erasmus+ Programı, temel amaçlar ve faaliyetler açısından bakıldığında mevcut programdan çok büyük farklılıklar içermiyor. Ancak, mevcut programın etkinliğinin arttırılması, daha kolay uygulanabilir ve sade bir yapıya kavuşabilmesi amacıyla bazı değişiklikler öngörülüyor.

Erasmus+ Programı ile;

  • Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius ve Grundtvig programları ile Gençlik Programı, 5 uluslararası işbirliği programı (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) da dahil edilerek Erasmus+ başlığı altında toplanıyor. Tek program ile daha basit başvuru kuralları ve prosedürler getirilerek parçalı yapı ve mükerrerlikler sona erdiriliyor.
  • Yüksek lisansını yapmış öğrencilerin eğitimlerine yurt dışında devam edebilmeleri ve bilgi-yoğun bir işte çalışabilmeleri için gereken becerileri kazanmalarını desteklemek amacıyla hibe garanti programı uygulanmaya başlıyor.
  • Daha önceki dönemde uygulanmış olan Yükseköğretim Alanında Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği (Bilateral Cooperation), gençlik alanını da içerecek şekilde Erasmus+ Programı'nın merkezi projeleri arasında varlığını koruyor. Ancak işbirliği yapılabilecek ülkelerin kapsamı genişliyor.
  • Yeni öğretim metodları sunarak yüksek öğretim kurumları ve işyerleri arasında yaratıcılık, yenilik ve girişimciliği arttırmaya yönelik büyük ölçekli ortaklıklar (Bilgi Ortaklıkları) ve sektörlere yönelik yenilikçi mesleki eğitim- öğretim metodları yoluyla istihdam edilebilirliği arttırabilmek için eğitim ve öğretim kurum/kuruluşları arasında ortaklıklar (Sektörel Beceri Ortaklıklarıi) oluşturulmasına imkan sağlanıyor.
  • Hareketlilik ve ortaklık fırsatları yeni dönemde önemli ölçüde güçlendiriliyor ve özellikle yüksek öğrenim/mesleki eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalışanları için hibe imkanları arttırılıyor.

ERASMUS+ programının, yükseköğretimi ilgilendiren boyutundaki temel amacı Avrupa'da yükseköğretimin kalitesinin artırılması ve Avrupa boyutunun güçlendirilmesidir. Program; Yükseköğretim kurumları aracılığı ile ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; Avrupa'da yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve yükseköğretim kurumu personelinin hareketliliğini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Bunun yanısıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.

Program, sunduğu hareketlilik imkânları sayesinde Avrupa halklarının birbirlerini algılamalarındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına da hizmet etme amacı taşımaktadır.

  1. a.   ERASMUS+ PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

KATILIMCILAR

Bireyler:

Genel olarak Erasmus + programının Yükseköğretim alanı ile ilgili projeler için,  temel hedef kitlesi: Yükseköğretim öğrencileri kısa dönem, birinci dönem, (lisans ve dengi), ikinci dönem (yüksek lisans ve dengi) veya üçüncü dönem (doktora) öğrencileri olmak, yükseköğretim kurumundaki akademisyenler, yükseköğretim kurumlarının personeli, eğitmenlerdir.

 

Genel kural olarak, Erasmus+  projelerindeki katılımcılar bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Türkiye odaklı değerlendirildiğinde ise Erasmus+ faaliyetlerinden yararlanacak bireylerin:

 

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da,
  • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir okulda, meslek okulunda, yükseköğretim kurumunda veya yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı öğrenci olmaları veya ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye'de bir üniversitede çalışıyor olmaları veya Türkiye'de yaşıyor olmaları gerekmektedir.

KATILIMCI KURUM/KURULUŞLAR

Erasmus+ projeleri, katılımcıları temsil eden katılımcı kurum/kuruluşlar tarafından sunulmakta ve yönetilmektedir. Bir projenin seçilmesi halinde, başvuru sahibi katılımcı kurum/kuruluş Erasmus+ hibesinin yararlanıcısı haline gelmektedir. Yararlanıcılar projelerinin gerçekleştirilmesi için mali destek almaya hak kazandıkları bir hibe sözleşmesi imzalamakta veya hibe kararı almaktadır.  

Genel kural olarak,  Erasmus+ projelerine katılan kurum/kuruluşlar ve gruplar bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Erasmus + programı, Program ülkeleri ki bunlar Avrupa Birliği üyesi ülkeler

 

AB

Üyesi

Ülkeler

Belçika

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Almanya

Estonya

İrlanda

Yunanistan

İspanya

Fransa

Hırvatistan

İtalya

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Macaristan

Malta

Hollanda

Avusturya

Polonya

Portekiz

Romanya

Slovenya

Slovakya

Finlandiya

İsveç

İngiltere

ve Avrupa Birliğine üye olmayıp, Avrupa Birliği dışındaki Program ülkeleri olarak kabul edilen

AB-dışı Program Ülkeleri

Makedonya

İzlanda

Lihtenştayn

Norveç

İsviçre

Türkiye

Ülkelerin yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır.

Erasmus + programında faydanmanın bir diğer şartı ise; programdan faydalanmak isteyen kurumların ECHE sahip olması gerekmektedir. Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yükseköğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimi olan Komisyon Yürütme Ajansı'na (The Education, Audiovisiual and Culture Executive Agency - EACEA)  başvurarak Erasmus Üniversite Beyannamesi -EÜB (Erasmus University Charter - EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci ve personeli Erasmus+ programından faydalanabilir.

Öğrenci staj hareketliliği gerçekleştirmek isteyen kurumların Genişletilmiş EÜB (Extended EUC) alması gerekmemektedir.