Tezler; Yayınlar; Posterler


YAYINLAR

S. Eryılmaz, M. Gül, E. İnkaya, Ö. İdil, N. Özdemir, Synthesis, crystal structure analysis, spectral characterization, quantum chemical calculations, antioxidant and antimicrobial activity of 3-(4-chlorophenyl)-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanobenzo[d]isoxazole Journal of Molecular Structure In Press Accepted Manusicript

S. Eryılmaz, M. Gül, E. İnkaya, M. Taş,   Isoxazole Derivatives of Alpha-pinene Isomers: Synthesis, Crystal Structure, Spectroscopic Characterization (FT-IR/NMR/GC-MS) and DFT Studies , Journal of Molecular Structure,  1108, (2016) 209-222.

A. Sarıyıldız, Ö. Vural, M. Evecen, Ş. Altındal, Single Gaussian distribution of barrier height in Al/PS-ZnPc/p-Si type Schottky barrier diode in temperature range of 120-320 K. Journal of Materials Science: Materials in Electronics 25 (2014) 4391-4397.

SÖZLÜ BİLDİRİLER 

Kerem Mesci, Serpil Eryılmaz, Melek Gül, Ersin İnkaya; Bisizoksazolin Türevlerinin Spektoskopik ve Kuramsal Yöntemler ile İncelenmesi, Adım Fizik Günleri V, 21-23  Nisan 2016 Eskişehir/Türkiye. 

İbrahim Türkel, Tuba Yıldırım, Burak Yazgan, Melek Bilgin, Eşe Başbulut; GSBL Pozitif Klebsiella pneumoniae İzolatlarında acrA ve KdeA Efluks Pompa Genlerinin Real Time PCR ile Belirlenmesi, 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 18-19 Aralık 2015 Konya/Türkiye.


POSTERLER

Ömer Faruk Ensari, Derya Kahraman Döğüşçü, Cemil Alkan. Bazı Akrilik Esaslı Polimerlerde Yapı Özellik İlişkisinin Katı-Katı Faz Değişim Yoluyla Enerji Depolama Üzerine Etkisinin İncelenmesi. 5. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Tokat, Türkiye,1-4 Eylül, 2014.

Ömer Faruk Ensari, Cemil Alkan, Synthesis and Characterization of Poly(alkyoyloxyethlacrylate-co-methacrylate) as solid phase change materials for thermal energy storage. 27th International Symposium on Polymer Analysis and Characterization, Les Diablerets/Switzerland, 16-18 June, 2014.

 

B. Yazgan, A.  E.  Sozen, B. Karademir, N. Kartal Ozer, High Cholesterol Diet Induced Endoplasmic Reticulum Stress related apoptotic process on cardiac myocyte failure. FEBS-EMBO 2014 Congress, "Mechanisms in Biology",Paris, France, 30 August - 4 September, 2014.

 

Burak Yazgan, Erdi Sozen, Betul Catalgol, Nesrin Kartal Ozer, High Cholesterol Diet Induced Apoptotic Process On Rabbit Cardiac Myocyte Failure. 38th FEBS Congress, "Mechanisms in Biology",St. Petersburg, Russia, 6 - 11 July, 2013.

 

B. Yazgan, B. Catalgöl, S. Ustunsoy, N. K. Ozer. Can CD36 expression in peripheral blood mononuclear cells be use for evaluation of atherosclerosis in hypercholesterolemic rabbits? 22nd IUBMB & 37th FEBS Congress , "From single molecules to systems biology", Seville, Spain, 4-9 September, 2012.

 

M. Özge Karaşallı, Melek Gül, Serpil Eryılmaz. Yeni Limonen Bsiklik İzoksazolin Bileşiklerinin Sentezi ve DFT Çalışmaları. 5. Ulusal Kimya Öğrencisi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17-20 Mayıs 2014.

 

Hilal Burcu, Melek Gül, Serpil Eryılmaz. Bisiklo[2.2.1]hepta-2,5-dien Türevli Bisiklik İzoksazolin Bileşiklerinin Sentezi ve DFT Çalışmaları. 5. Ulusal Kimya Öğrencisi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17-20 Mayıs 2014.

TEZLER

1) Yüksek Lisans Tezi Biyoloji Anabilimdalı

İbrahim TÜRKEL

Danışman: Doç. Dr. Tuba YILDIRIM

GENİŞ SPEKTURUMLU BETA LAKTAMAZ (GSBL) ÜRETEN Klebsiella pneumoniae İZOLATLARINDA ATIM POMPALARININ DİRENÇ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

2) Yüksek Lisans Tezi Biyoloji Anabilimdalı

Hamdi ÖZKUL

Danışman: Doç. Dr. Tuba YILDIRIM

SÜT ORJİİNLİ Lactococcus lactis İZOLATLARININ ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ VE İDENTİFİKASYONU

3) Yüksek Lisans Tezi Biyoloji Anabilimdalı

Gülşah GÜNDOĞDU

Danışman: Doç. Dr. Tuba YILDIRIM

ÇİĞ SÜT ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN FENOTİPİK VE GENOTİPİK YÖNTEMLERLE KARAKTERİZASYONU