Ders İçeriği


GÜZ

Lisans ve Ön Lisans Programlarında Okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Genel Amacı, İçeriği ve Haftalık Konu Dağılımı

 

AITB

ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR - l

Yıl/ Yarıyıl

1.Yıl / Güz Dönemi

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

Hafta

Detaylı İçerik

Hafta 1

İnkılâp ve inkılâplarla ilgili kavramalar: Devlet ve unsurları, Tekâmül, Islahat, Hükümet Darbesi, İhtilâl, İnkılâp

Hafta 2

İnkılâp ve İnkılâpla ilgili Kavramlar: Devlet ve Unsurları, Tekâmül, Islahat, Hükümet Darbesi, İhtilâl, İnkılâp

Hafta 3

Osmanlı Devleti'nde yenilik hareketleri, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet

Hafta 4

Osmanlı Devleti'nde Fikir Akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük.) İttihat ve Terakki Partisi'nin iktidara gelmesi. 31 Mart olayı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları

Hafta 5

Birinci Dünya Savaşı'nın Nedenleri ve Savaşın başlaması, Osmanlı Devleti'nin Savaşa katılması, Cepheler ve Sonuçları

Hafta 6

Osmanlı Devleti'ni Paylaşım antlaşmaları (Boğazlar, Londra, Sykes Picot, St. Jean de Maurienne Ant.) I. Dünya Savaşı'nın Sona Ermesi, Ermeni olayları, Mondros Ateşkes Antlaşması

Hafta 7

Milli Mücadele dönemi, İşgaller karşısında Ulusun ve Ülkenin durumu Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a gelişi ve duruma bakışı

Hafta 8

 Ara Sınav

Hafta 9

Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Mustafa Kemal Paşa'nın Havza'daki Faaliyetleri, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve önemi

Hafta 10

Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri. Sivas Kongresi ve önemi, MilliMücadele döneminde diğer kongreler

Hafta 11

Amasya Görüşmeleri, Sivas'ta komutanlarla yapılan toplantı. Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelişi. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin toplanması, Misak-ı Milli

Hafta 12

T.B.M.M.'nin açılması, Nitelikleri. MilliMücadele'de Basın, T.B.M.M'ye karşı ayaklanmalar. Türkiye'yi paylaşma tasarıları

Hafta 13

Düzenli Ordunun Kurulması (Kuva-yı Milliye, Düzenli Ordu), Güney ve Güney Doğu Cephesi, Doğu Cephesi (TBMM Hükümeti veSovyet Rusya İlişkileri)

Hafta 14

Ermeni Sorunu, Ermenilerle yapılan Savaşlar, TBMM Hükümeti Gürcistan ilişkileri, Batı Cephesi (I. ve II. İnönü Savaşları, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri)

Hafta 15

Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması

Hafta 16

 Dönem Sonu Sınavı

 

BAHAR

AITB

ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR - ll

Yıl/ Yarıyıl

1. Yıl / Bahar Dönemi

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

Hafta 1

Saltanatın Kaldırılması, Lozan Konferansı

Hafta 2

Lozan Barışı, II.TBMM'nın Açılması

Hafta 3

Türk İnlılâp Hareketlrti(Siyasal İnkilâplar)

Hafta 4

CUmhuriyet Döneminin İlk Siyasal Partileri, İzmir Suikasti, Menemen Olayı

Hafta 5

Hukuk İnkılâbı

Hafta 6

Eğitim Alanında Yapılan İnkılâplar(Tevhid-i Tedrisat, Harf İnkılâbı)

Hafta 7

Kültür İnkılâbı(Tarih, Dil ve Güzel Sanat Alanında Yapılan Çalışmalar)

Hafta 8

 Ara Sınav

Hafta 9

Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar

Hafta 10

Ekonomik Alandaki İnkılâplar, Milli Ekonomi Oluşturma Çalışmaları

Hafta 11

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikası. 1923-1932 Dönemi Dış Politikası Olayları

Hafta 12

1932-1939 Dönemi Dış Politika Olayları, Atatürk Dönemi Dış Politikasının Özellikleri

Hafta 13

II. Dünya Savaşı ve Türkiye, II. Dünya Savaşının Türkiye Acısından Sonuçları

Hafta 14

Atatürk İlkeleri(Cumhuriyetcilik,Milliyetcilik,Halkcılık,Laiklik)

Hafta 15

Atatürk İlkeleri(Devletcilik,İnkılâpcılık) Atütürk'ün Bütünleyici İlkeleri

Hafta 16

 Dönem Sonu Sınavı

 

 

KAYNAKLAR

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Prof. Dr. Refik Turan, Prof. Dr. Mustafa Safran, Prof. Dr. Necdet Hayta, Doç. Dr. Cengiz Dönmez, Yrd. Doç. Dr. Ali Çakmak,  Yrd. Doç Muhammed Şahin, Ankar 2000, Okutman Yayıncılık

Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk / Söylev, IV Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.

Gotthard Jaeschke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.

Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, Türk Tarih Kurumu yayını.

Arnold Toynbee- Kenneth P. Kirkwoood, Türkiye: İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş

İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Kitabevi.

Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu yayını.

Gotthard Jaeschke, Türkiye Krolonojisi (1938-1945), Türk Tarih Kurumu yayını.

Arnold Toynbee- Kenneth P. Kirkwoood, Türkiye: İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş Serüveni, Birey Yayınları.

Lord Kinross, Atatürk / Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Altın Kitaplar.

Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, Emre Kitabevi.

Afet İnan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün El Yazıları, Atatürk Araştırma Merkezi yayını.

 

LINKLER