Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türkoloji Seminerleri


TÜRKOLOJİ SEMİNERLERİ

           Fakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından, yaklaşık iki ay önce başlatılan Türkoloji Seminerleri devam ediyor.

            Bölüm öğretim elemanları, yayımlamayı planladıkları kitap veya makalelerini, tebliğ olarak sunmaya karar verdikleri konuları bu seminerlerde meslektaşlarına tanıtıyor, konular tartışılıyor, katkılar yapılıyor. Böylece bir yandan bu çalışmalardaki kimi eksiklik ve aksaklıklar giderilmiş oluyor, bir yandan da bölüm elemanları birbirlerinin bilimsel etkinliklerinden haberdar oluyorlar.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanları tarafından iki haftada bir düzenlenen Türkoloji Seminerleri'nin ilki 9 Kasım 2016'da gerçekleştirildi. Seminer dizisinin ilk konuşmacısı olan Doç. Dr. Mücahit Kaçar, yeni basılacak kitabı "Ali Revnakî'nin Revnaku'ş- Şuârâ'sı"nın tanıtımını yaptı. 

Türkoloji Semineri

Doç. Dr. Mücahit Kaçar tarafından hazırlanan ve Büyüyenay Yayınları tarafından (seminer çalışmasından hemen sonra) yayımlanan eser,  temel olarak iki bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm'de Molla Câmî'nin poetikası; şiir görüşlerini açıkladığı metinlerinin konularına göre tasnif edilip alt başlıklar halinde incelenmesiyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. İkinci Bölümde de Revnaku'ş-Şuarâ isimli bir şerh eseri ele alınarak metni yayımlanmıştır. Molla Câmî, birinci ve ikinci divanlarının mukaddimelerinde şiir hakkındaki görüşlerini belirtmiş; özellikle de şiirin faziletini ve İslâm'ın şiire bakışına dair düşüncelerini ayrıntılı bir şekilde izah etmiştir. Molla Câmî'nin birinci divanının mukaddimesi 17. yüzyılda Ali Revnakî isimli bir kadı tarafından Türkçe bir risalede şerh edilmiştir. Revnaku'ş-Şuarâ isimli bu şerhin transkripsiyonlu metni ve tıpkıbasımı ilk defa bu çalışmanın sonunda okuyucuların dikkatine sunulmuştur.


Mücahit Kaçar, eserin önsözünde bu eseri, Molla Câmî'nin şiir hakkındaki düşüncelerinin bir kısmını ele alan Revnaku'ş-Şuârâ isimli metni yayına hazırlarken Câmî'nin şiir hakkındaki sözlerini ve düşüncelerini topluca görmeye çalışan birinin, elde ettiklerini başkalarıyla da paylaşma gayreti olarak görülmesini istiyor.


Türkoloji Seminerleri'nin ikincisi Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih Kuşdemir tarafından 24 Kasım 2016'da gerçekleştirilmidi. Kuşdemir, "Hayatı ve Eserleriyle Abdülmecîd B. Şeyh Nasûh Tosyevî'nin ve Menâkıbu'l-Ârifîn ve Kerâmâtü'l- Kâmilîn Adlı Eserinin Tanıtımı" başlıklı sunumunu yaptı.


XVI. yüzyıl Osmanlı ulemâsından olan Abdülmecîd B. Şeyh Nasûh Tosyevî, başta tefsir olmak üzere çeşitli ilim dallarında çok sayıda eser veren çok yönlü bir kişidir. Şeyh Nasûh Efendi, tasavvufi bir çevrede yetişmiş, bilimin gereğine, yaraına inanmış, tasavvuf erbabının Kur'ân ve hadisler ışığında yaşamaları gerektiği düşüncesiyle eserler yazmıştır.


Yazarın hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf, İslam tarihi, biyografi, eğitim, psikoloji gibi değişik alanlarda ellinin üzerinde eseri mevcuttur.


Bu çalışmada yazarın Menâkıbu'l-Ârifîn ve Kerâmâtü'l-Kâmilîn adlı basılmamış eseri tanıtılıp detaylarıyla anlatıldı.


Üçüncü seminer, Yrd. Doç. Dr. Metin Hakverdioğlu tarafından sunuldu. Hakverdioğlu konuşmasında henüz basılmamış olan kitabı "Tâlibî ve Divançesi"nin tanıtımını yaptı.

         Eser Mir Hamza Nigârî'nin son takipçisi olan Tâlibî'nin hayatı ve Divançe'sidir. Tâlibî'nin yanı sıra yer yer Ali mahlasını da kullanan şairin bilinen tek nüshası vardır. Eser özensiz bir rik'a ile kaleme alınmış ve son birkaç yaprağı eksiktir. 40 varak olması muhtemel eserin 37 varağı elimize geçmiştir. Divançede 36 adet aruz ölçüsü ile, 37 adet hece ölçüsü ile yazılmış 73 şiir mevcuttur. Şair daha çok sanat kaygısından uzak didaktik şiirler kaleme almıştır.

        Türkoloji Seminerlerinin dördüncüsü 21 Aralık 2016'da yapılacak. Yrd. Doç. Dr. Kürşat Efe, "Türk Dil Kurumunun Kişi Adları Sözlüğündeki Kadın Adlarının Yapı Bakımından İncelenmesi" başlıklı konuşmasını yapacaktır.

         Türkoloji seminerleri, 15 günde bir düzenlenmekte olup Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanlarının yanı sıra izlemek isteyen herkese açıktır.

        2016-2017Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı'ndan itibaren düzenli olarak her 15 günde bir çarşamba günleri saat 13.30'da yapılacak olan seminerler, ilgilenen herkese açık sunumlar hâlinde gerçekleştirilecektir.