Yatay Geçiş


AMASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI


Yatay Geçiş İle Öğrenci Kabulü  

Madde 6- Yatay geçiş başvuruları; akademik takvimde belirlenen süre içinde alınır.

 

a) Yurtiçindeki Bir Yükseköğretim Kurumundan Yatay Geçiş Talebinde Bulunabilmek İçin;

1. Aynı programda olmak koşulu ile diğer bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programda kayıtlı olan,

2. Genel not ortalaması yüksek lisans için "70", doktora programı için en az "80" olan,

3. Başarısız dersi (devamsızlık sebebi de dahil) bulunmayan,

4. Senato Esasları 3. maddede belirtilen yüksek lisans ve doktora programı için öngörülen ALES ve yabancı dil şartını taşıyan,

5. Disiplin cezası almamış olan,

6. En az bir yarıyılını kullanmış olan ve ders aşamasındaki öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapabilir. 

b) Yurt Dışındaki Bir Yükseköğretim Kurumundan AÜ'deki Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Talebinde Bulunabilmek İçin;

1. Yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerde, ALES ya da eşdeğer sayılan sınavlardan alınan puan şartı aranmaz. T.C vatandaşı olan öğrencilerin ALES'den başvurduğu programın ilan edilen puan türünden en az "55"puan alma şartını sağlaması ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlardan bu puan muadili bir puan alması gerekir.

2. Yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerde, yabancı dil şartı aranmaz. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe düzeylerinin geçerliliği konusunda "Amasya Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi" hükümleri uygulanır.

3. Doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu ve T.C. vatandaşı olan adaylardan, ana dilleri dışında İngilizce-Fransızca-Almanca-Arapça (İlahiyat Fakültesi EABD için) dillerinin herhangi biri için YDS'den en az "55"puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanmuadili bir puan almış olmak şartı aranır.

4. Doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerde, ALES puan şartı aranmaz. T.C vatandaşı olan öğrencilerin ALES'den başvurduğu programın ilan edilen puan türünden en az "65"puan şartını sağlaması ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlardan bu puan muadili alması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse değiştirilmesine Amasya Üniversitesi Senatosu tarafından karar verilir. Amasya Üniversitesi, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

5. Başarısız dersi (devamsızlık sebebi de dahil) bulunmayan, en az bir yarıyılını kullanmış ve ders aşamasında olan öğrenciler başvurabilir.

c) Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi ve İntibak

1. Yatay geçiş kontenjanları, tezli yüksek lisans ve doktora programları için, ilgili EABD/EASD Kurulu'nun görüşü, EYK kararı ve senato onayı ile belirlenir.

2. AÜ dışındaki bir yükseköğretim kurumunda veya yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundaki öğrenciler, AÜ'de yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarına EABD/EASD başkanlığının uygun görüşü ve EYK kararı ile kabul edilir.

3. Başarı sıralaması, öğrencinin bulunduğu programdaki "Not Dökümü" (ağırlıklı genel not ortalaması) esas alınarak yapılır. Ayrıca öğrencinin, öğrenim süresi, alacağı zorunlu dersler ve muafiyetler EABD/EASD başkanlığınca belirlenip EYK tarafından karara bağlanır.

4. Yüksek Öğretim Kanununun 50/d maddesine göre enstitümüzün araştırma görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir üniversitede veya enstitümüzün bir başka programında öğrenim gören araştırma görevlileri EYK kararı ile başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar.

5. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenci, ders kredisini doldurmuş olsa bile, yatay geçiş yaptığı programdan en az 15 AKTS kredisini (Araştırma Görevlisi kadrosunda olanlar hariç) AÜ'de kayıtlı olduğu enstitüden almak zorundadır.

6. Yatay geçişi kabul edilen öğrenci, kabul edildiği yarıyılın Amasya Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretini ödemek zorundadır. (Katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ödemesine ilişkin uygulamada YÖK'ün belirlediği esaslar dikkate alınır.)  

7. Tezsiz lisansüstü programlar arasında EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.

8. Tezli ve tezsiz lisansüstü programlardan EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile uzaktan eğitim programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir. Aynı şekilde tezsiz uzaktan eğitim lisansüstü programlarından da tezli lisansüstü programlarına senatonun belirleyeceği kriterlere uygunluk çerçevesinde yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.

 Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Evraklar:

 Onaylanmış olmak koşulu ile;

a) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için tercüme edilmiş)

b) ALES belgesi sureti (Yabancı uyruklu öğrenciler hariç)

c) Yabanci dil belgesi sureti (Yabancı uyruklu yüksek lisans öğrencileri hariç)

d) Öğrenci belgesi ve not döküm belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için tercüme edilmiş)

e) Disiplin cezası almadığına dair belge

f) Pasaport veya Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği (Yabancı uyruklu öğrenciler için)

g) Türkçe yeterlik belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için)

d) Yatay Geçiş Talebi Kabul Edilmeyecek Lisansüstü Programlar;

1. Yatay geçişler tezli ya da tezsiz sadece aynı tür programlar arasında yapılabilir.