Özel Öğrenci Kabul Şartları


Özel Öğrenci Kabulü

 

Madde 5- Özel öğrenci kontenjanları, tezli yüksek lisans ve doktora programları için her yarıyıl ilgili EABD/EASD Kurulu'nun görüşü, EYK kararı ve senato onayı ile belirlenir. Özel öğrenci başvuruları başvuru takviminde belirlenen süre içinde alınır.

a) Özel Öğrenci Olarak Kabul Edilebilmek İçin,

1. Yüksek lisans için; İlgili EABD/EASD tarafından uygun görülen ve EYK  tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmak,

2. Doktora için; İlgili EABD/EASD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından  kabul edilen bir yüksek lisans diplomasına sahip olmak,

3. İlgili alanda yüksek lisans için en az 55, doktora programı için en az 65 puan  içeren ALES belgesine sahip olmak gerekir.

4. Özel öğrenciler kredi/saat başına, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanan katkı payını ödemek zorundadır.

b) Özel öğrenci kontenjanı mevcut kontenjanın %50'sini geçemez.  EABD/EASD'lere öğrenci alınmadığı dönemlerde özel öğrenci de alınamaz.

c) Özel öğrenci başvuruları ALES ve lisansüstü puanları dikkate alınarak kabul edilir.

d) Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden  başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar ilgili oldukları lisansüstü  programların ilkelerine tabidir.

e) Öğrenci kabulünde başarı değerlendirme sırası aşağıdaki gibi hesaplanır:

Özel öğrenci statüsünde öğrenci kabulünde, başarı değerlendirme notu:

Tezli Yüksek Lisans Programı İçin;

a) ALES notunun %60'ı,

b) Lisans genel not ortalamasının %25'si,

c) varsa yabancı dil puanının %15'i alınarak toplanır. 

Doktora Programı İçin:

a) ALES notunun %50'si,

b) Lisans not ortalamasının (100'lük sisteme göre) %25'i,

c) Yabancı dil puanının % 15'i

d) Yüksek lisans not ortalamasının (100'lük sisteme göre) %10'u alınarak toplanır.

EASD Tezli Yüksek Lisans Programı İçin,

a) Lisans mezuniyet notu dikkate alınarak belirlenir.

Sanatta Yeterlik Programı İçin,

a) Lisans not ortalamasının (100'lük sisteme göre) %55' i,

b) Yüksek lisans not ortalamasının (100'lük sisteme göre) %30'u,

c) Yabancı dil puanının % 15'i dikkate alınarak belirlenir.

f) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, talebi halinde, aldığı dersleri veya başarı durumunu gösterir bir belge verilir.

g) Özel öğrenciler, son beş yıl içinde başardıkları lisansüstü dersleri EABD/EASD başkanlığının uygun görüşü ve EYK kararı ile kredisine saydırabilir. Kredi  aktarma talebinde bulunulacak dersin başarı notunun, yüksek lisans için en az  "70", doktora için en az "80"olması gerekir.