Uzem Proje Hazırlama Yönergesi


AMASYA ÜNİVERSİTESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

PROJE ÇALIŞMASI

GENEL HUSUSLAR

 

Proje Çalışması Alan Eğitiminden (sınıf öğretmenliği) bir konu üzerinde akademik bir çalışmayı içermelidir. Yazılarda etik kurallara riayet edilmeli, alıntılar doğrudan alınmamalıdır. Eğer doğrudan alıntı yapılacaksa, APA formatında yazım kurallarına uyulmalıdır. Yapılan proje çalışmaları aşağıdaki başlıklar dikkate alarak hazırlanmalıdır.

 

1.  GİRİŞ

1.1.     Araştırmanın Kuramsal Temeli

Bu bölümde çalışmaya rehberlik eden kuramsal çerçeve açıklanmalıdır. Bilimsel bir projenin adımlarından biri,araştırma sorularını incelemek için hangi kuramların kullanılabileceğini belirlemektir. Nicel bir çalışmada, araştırmacılar genellikle araştırma sorularının cevaplarına bir açıklama olarak kuramları test ederler. Bu tür araştırmalarda, araştırmanın bu bölümü bütün olarak araştırmada kullanılan kuramın sunulmasına ayrılmalıdır. Nitel çalışmalarda, araştırmacı çalışmanın bir sonucu olarak bir kuram geliştirebileceği ve çalışmanın sonunda sunabileceği gibi çalışmanın başında da neyin araştırıldığına ve araştırma sorularına rehberlik edebilir. Karma araştırma yöntemlerinde ise, araştırmacı hem kuramları test edebilir hem de geliştirebilir. Ayrıca, karma araştırma yöntemleri tüm araştırmaya rehberlik edecek kuramsal çerçeveler içerebilir.

1.2.     Araştırmanın Gerekçesi

Bir araştırma projesinde, araştırmanın gerekçesi bütün çalışmanın amacını oluşturduğundan ve araştırmanın neden yapılmaya değer olduğunu gösterdiğinden, yazımı en önemli kısımdır ve açık ve belirgin bir şekilde ifade edilmelidir. Genel olarak bu bölüm şu sorulara cevap vermelidir: Bu çalışmanın alan yazında var olan bilgiyle ilişkisi nedir? Bu çalışma alan yazında nasıl bir boşluğu dolduracaktır veya hangi ihtiyacı karşılayacaktır?Bu çalışma neden önemlidir? Bu çalışmayı yapmanın kuram ve uygulamada olası sonuçları neler olacaktır?

1.3.  Araştırmanın Amacı

Araştırmanın neden yapıldığının yazılmasının ardından, amaçlarının ne olduğu ifade edilmelidir. Çalışmaya yön veren amaç veya amaçlar bir veya birkaç cümleyle yazılmalıdır.

1.4.  Varsayımlar ve Sınırlılıklar

Varsayımlar araştırmanın doğru olduğu kabul edilen veya en azından kabul edilmesi makul olan yönleridir. Örneğin, araştırmanızın katılımcıları eğitim dili İngilizce olan bir okulun öğrencisiyseler, katılımcıların İngilizce bildiği varsayılacaktır.

Araştırmanın sınırlılıkları, çoğunlukla araştırmacının kontrolü dışında olan çalışmanın potansiyel zayıf yönleridir. Sınırlılıklar araştırma sürecinde makul olarak ortadan kaldırılamayan ve araştırma tasarımını ve sonuçlarını etkileme potansiyeline sahip etkenlerdir. Araştırmanın sınırlılıkları, yapılan analizden, kullanılan veri toplama araçlarından, katılımcılardan veya zaman sınırlamalarından kaynaklanabilir.

1.5.Araştırma Problem/Alt Problemler

Daha geniş ve genel amaçlardan sonra, araştırmacı, araştırmanın odağını cevaplanacak araştırma soruları olarak daraltmalıdır.Nicel araştırmalarda, araştırma soruları birkaç değişkene dayalı ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi araştıran spesifik ve dar sorulardır.Nitel araştırma soruları ise, çalışmadaki merkezi olgunun veya kavramın incelenmesine yönelik sorulan geniş sorulardır.

  1. 2.     İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Yapılacak araştırma projesiyle ilgili araştırmaların incelenmesi konunun çalışılmaya değer olup olmamasının belirlenmesine yardımcı olur ve araştırmacının ihtiyaç duyulan araştırma alanını belirleyerek araştırmayı daraltmasını sağlar. Bu bölümde alan yazında bulunan ilgili çalışmalar karşılaştırmalı olarak sentezlenmelidir. İlgili araştırmalar, yapılacak araştırmanın doğasına bağlı olarak, kronolojik (yapılış zamanına göre), tematik (konularına göre) veya metodolojik (yöntemlerine göre) olarak sunulabilir. Bu bölümde yapılan yorumlarla ilgili kanıtlar sunulmalı, kaynaklardan sadece en önemli noktalar alıntılanmalı ve bu alıntılar APA formatında yazım kurallarına uygun olmalıdır. Yapılan alıntılar özgün cümlelerle ifade edilmeli ve yazarların düşüncelerini veya bulgularını yansıtmalıdır. Her bir paragraf sonunda ve genel olarak bölümün sonunda ilgili araştırmalar özetlenmeli ve sentezlenmelidir.

  1. 3.     YÖNTEM

Bu bölümde araştırmada kullanılan yöntemler ve adımlar sunulmalıdır. Araştırmanın modeli, grubu, veri toplama araçları ve veri analizi hakkında detaylı bilgi verilmelidir.

3.1. Araştırma Modeli

Bu bölümde,araştırmada kullanılan araştırma modelinin amacı ve gerekçesi sunulmalıdır. Ayrıca, kullanılan model ve uygulanan prosedürler detaylı olarak açıklanmalıdır.

3.2. Araştırma Grubu

Bu bölümde, araştırmanın evreni ve örneklemi belirtilerek evrenin genel özellikleri ve örneklem oluşturma için takip edilen prosedür açıklanmalıdır. Çalışmaya dahil edilen örneklemin, evreni ne düzeyde temsil ettiği belirlenmeli ve gerekçelendirilmelidir. Ayrıca, katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi/alanı gibi demografik bilgileri de bu bölümde sunulmalıdır.

3.3. Veri Toplama Araçları

Kullanılan veri toplama aracı veya araçlarının isimleri yazılmalı ve bu araç veya araçların bu araştırma için geliştirilip geliştirilmediği ve değiştirilme durumu tartışılmalıdır. Kullanılan araç başka bir araştırmacı tarafından geliştirilmişse, gerekli izinler alınmalı ve bu bölümde belirtilmelidir. Ayrıca, kullanılan aracın geçerliği ve güvenirliği açıklanmalıdır. Eğer kullanılacak araç değiştirilmişse veya birleştirilmişse, bu aracın geçerlik ve güvenirliğinin tekrar sağlanması ve rapor edilmesi önemlidir. Kullanılan veri toplama araçları 'Ekler' bölümünde sunulmalıdır. Veri toplama için yapılan plan (pilot uygulama da dahil)ve adımlar açıklanmalı ve gerekçelendirilmelidir.

3.4. Verilerin Analizi

Elde edilen verilerin analizi için takip edilen prosedür ve adımlar detaylı olarak sunulmalı ve kullanılan veri analizi yöntemleri (nicel ve/veya nitel) açıklanmalıdır.

  1. 4.     BULGULAR

Araştırmanın amacı ve araştırma sorularına yönelik elde edilen bulgular bu bölümde sunulmalıdır. Bu bölümde yer alan istatistiksel bulgular ve tabloların APA formatına uygun olarak raporlanmasına ve sunulmasına dikkat edilmelidir. Elde edilen nicel bulgular, istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına bakılmaksızın rapor edilmelidir.

  1. 5.     TARTIŞMA

Bu bölüme araştırma sorularını tekrar ifade edilerek başlanmalı ve cevaplar bulgularla desteklenerek açıklanmalıdır. Her bir bulgu tarafından ortaya konulan model, ilke ve ilişkiler açıklanmalıdır. Bulguların var olan araştırmalarla ilişkisi açıklanmalı ve benzer araştırmaların bulgularıyla tutarlı ve çelişen yönleri ifade edilmelidir. Varsa, çelişkili ve/veya beklenmedik sonuçlar da tartışılmalı ve değerlendirilmelidir. Çalışmanın potansiyel sınırlılıkları ve zayıf yönleri ve bunların bulgular üzerindeki önemi de yorumlanmalıdır. Son olarak, bulguların önemli çıkarımları özetlenmelidir.

  1. 6.     SONUÇLAR

Bu bölümde, araştırmanın sonuçları kısa ve öz bir şekilde anlatılarak araştırmanın var olan bilgiye ve alana ne tür katkılar yaptığı açıklanmalıdır. Eğer uygulanabilirse, araştırma sonuçlarının uygulamaya ne tür katkılar yapacağı da belirtilmelidir.

  1. 7.     ÖNERİLER

Bu bölümde, araştırmanın zayıf yönleri ve sınırlılıkları göz önünde bulundurularak, gelecek çalışmalar için öneriler yazılmalıdır. Araştırmanın eksikliklerine değinilmeli ve cevaplanmayan sorular vurgulanmalıdır.

  1. 8.     KAYNAKLAR

Araştırmada kullanılan kaynaklar bu bölümde APA formatında sunulmalıdır. Kaynak gösterimi ile ilgili detaylı bilgiye Amasya Üniversitesi, "Alan Eğitimi ve Eğitim Bilimleri Tez Yazım Kılavuzu"nun "Kaynaklar" bölümün' den ulaşılabilir (http://bit.ly/1E42bHk). Kitap, dergi, kongre veya sempozyum bildirisi ve yayınlanmamış tez için bazı örnekler aşağıda sunulmuştur.

Kitap

Tek yazarlı:

Akpınar, Y. (1999).Bilgisayar destekli öğretim ve uygulamalar.Ankara: Anı Yayıncılık.

Çok Yazarlı:

Demirel, Ö., Seferoğlu, S., & Yağcı, E. (2003).Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme(3rd ed.).Ankara: Pegem Yayıncılık.

Çeviri Kitap:

Bloom, B. S. (1979).İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme.Çeviren: D. A. Özçelik. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Editörlü Kitap:

Öztürk, C., & Dilek, D. (Eds.). (2005).Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi(5th ed.). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Makale

Tek yazarlı:

Akdağ, M. (1990). Türk eğitim sisteminde yatay ve dikey geçişler.Milli Eğitim Dergisi, 94,67-72.

Çok Yazarlı:

Akdağ, M., & Güven, S. (2002). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin sınıf yönetimi etkinliklerine ilişkin öğrenci algıları.Eğitim Yönetimi, 29,69-80.

Kongre veya Sempozyum Bildirisi

Akdağ, M., & Tok, H. (2004).Geleneksel öğretim ile powerpoint destekli öğretimin  öğrenci erişisine etkisi.XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayın' da sunulan bildiri.İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, Turkey, 06-09 Temmuz.

Yayınlanmamış Tez:

Akdağ, M. (1993).Genel liselerin matematik ve fen öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Yayınlanmamış Doktora tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, Turkey.

  1. 9.     EKLER (VARSA)

            Çalışmadan kullanılan veri toplama araçları, materyaller, izin belgeleri gibi ekler bu bölümde sunulmalıdır.

             Hazırlanan proje çalışmaları 4. Dönem enstitüye yazılı olarak teslim edilecek ve sunu şeklinde jüri önünde anlatılacaktır.

 

PROJE ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ BİÇİMSEL KURALLAR

       Bu bölümde proje çalışmasıyla ilgili Yazı Tipi ve Boyutu, Sayfa Yapısı, Satır Aralıkları ve Satır Başı, Numaralandırma ve Kapak Sayfası gibi biçimsel kurallar yer almaktadır.

1.   Yazı Tipi ve Boyutu

Proje çalışmasının bütününde, başlıklar da dahil12 punto boyutunda "Times New Roman" yazı tipi kullanılmalıdır. Metin, 'normal' düzende ve iki yana yaslanmış şekilde yazılmalıdır. Gerekli olduğu durumlarda koyu ya da italik düzen kullanılabilir. Bütün başlıklar koyu ve büyük harfle yazılmalıdır.

2. Sayfa Yapısı

Proje çalışmasının kapakları haricinde tüm bölümlerinin kenar boşlukları, üst (2,5cm), alt (2,5 cm), sol (2,5 cm) ve sağ (2.5 cm); üstbilgi (1,5 cm) ve altbilgi (1,5 cm) olarak belirlenmelidir. Cilt payı olmamalıdır. Dipnotlar da, metin sınırları için belirlenen sınırlarda kalmalıdır.

3.  Satır Aralıkları ve Satır Başı

Proje çalışmasının metin kısmı 1.5 satır aralığı ile iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır. Paragraf ayarı olarak; Girinti Sağ-Sol (0 cm), Önce (0 nk), Sonra (12 nk), Satır Aralığı (1,5 satır), Satırbaşı için de; Özel (İlk Satır) Değer (1,5 cm) verilmelidir.

4.     Numaralandırma

Proje çalışmasının kapak sayfası hariç tüm sayfaları numaralandırılmalıdır. Numaralandırma yapılırken normal rakamlar (1,2,3…) kullanılmalıdır

5.  Kapak Sayfası

Proje çalışmasının ilk bölümü dış kapaktan oluşur. Dış Kapakta projeyi hazırlayanın bağlı bulunduğu enstitü, anabilim ve bilim dalı, tezin ismi, tezi yazan kişinin adı soyadı, yer ve yıl yer alır.Kapak için sayfa ayarı, üst (2 cm), alt (2,5 cm), sol (2,5 cm) sağ (2,5 cm) olarak belirlenebilir.