Diploma İşlemleri


Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (28,35,45 Maddeler)

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 28 - (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az dört kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Tezli Yüksek Lisans Diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
(3) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 35 - (1) Öğrenci Proje sunum tarihini takip eden iki ay içerisinde, elektronik ortamda kaydedilmiş bir adet proje CD'sini Enstitüye teslim eder. Aksi halde mezuniyet işlemleri yapılmaz. Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.

2) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır

Doktora diploması

MADDE 45 - (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge
ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Tez teslim şartını yerine getiren öğrencinin tezi Senatoya gönderilir. Senato kararı ile öğrenci doktora derecesi almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD'daki programın onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılır. Diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü de verilir.