2014 Yılı BAP I. Dönem Proje Takvimi


Üniversitemiz 2014 yılı Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) destek programı kapsamında2014 Yılı I. Dönem Proje Takvimiaşağıdaki gibidir.

Saygılarımızla…

BAP Koordinasyon Birimi

2014. Yılı I. Dönem Proje Takvimi

BAP Proje Süreci                                                                                   Tarih

Proje Öneri Dosyalarının* BAP Koordinasyon Birimine** Teslimi      20.01.2014 - 07.02.2014

Komisyonların Projeleri Ön Değerlendirmesi ve Hakem Atamaları    10.02.2014 - 14.02.2014

Projelerin Değerlendirilme Süreci                                                 17.02.2014 - 28.02.2014

Kabul Edilen Projelerin Duyurulması                                             03.03.2014 - 05.03.2014

Proje Destek Protokollerinin Hazırlanarak İmzalanması                  06.03.2014 - 10.03.2014

 

Proje Önerisinde Bulunacakların dikkatine:

*Proje Öneri Dosyası;Proje Başvuru Formunun ve belgelerinin, bir asıl ve beş kopya olmak üzere toplam 6 nüshası (yürütücü tarafından imzalı) ve bir adet DVD ortamında kayıtlı halinden oluşmalıdır.

**Proje Teslim:Rektörlük İdari Birimler Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Şükriye Peker, İletişim: 212 47 88/2572; Proje Öneri Dosyasının teslimi, proje ekibinde yer alan yürütücü/araştırmacılardan biri tarafından şahsen yapılmalıdır.  

***Ön Değerlendirmede,Proje Öneri Dosyası ve/veya BAP Proje Öneri Kontrol Formu maddelerinden herhangi birinin eksikliği durumunda proje kabul edilmeyecektir.

****2014 yılı I. Dönem için sunulan projelerin süresi 12 aydan ve bütçesi 30.000 TL'den fazla olamaz. Geçmiş yıl ve dönemler düşünüldüğünde bir öğretim üyesinin halen yürütmekte olduğu iki projesi varsa üçüncü bir proje önerisi sunamaz.

*****2014 yılı için sunulan projelerin Bütçelerinde "12.4 Makine-Teçhizat" kaleminde belirtebilecekleriMasaüstüveyaDizüstü (Laptop) BilgisayarileYazıcıistekleri desteklenmeyecektir.

******Demirbaş niteliğinde alınacak olan araştırma ekipmanları Merkezi Araştırma Laboratuvarı envanterine kaydedilecek ve proje bitiminde adı geçen birime teslim edilecektir.

 

Geçmiş dönemlerdeki proje önerilerinde genel olarak görülen bazı eksiklikler:

1. Proje önerileri formlarının (her sayfa) yürütücü tarafından imzalı olmaması,

2. Harcamalara ait proforma faturalarının proje önerisinde yer almaması,

3. Projede görev alacakların özgeçmişlerinin ARBİS formatında olmaması,

4. Projede harcama kalemlerine ait gerekçelerin olmaması…